ZŁOŻENIE WNIOSKU ORAZ ROZPATRYWANIE

Ochotnicze Straże Pożarne / inne organizacje społeczne

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresie zakupu:

  1. sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
  2. sprzętu ratowniczego,
  3. umundurowania bojowego,
  4. organizacji szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej (w tym również inne organizacje społeczne),
  5. organizacji szkoleń z BHP w rolnictwie (w tym również inne organizacje społeczne).

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć Wniosek dostępny na stronie internetowej Funduszu Składkowego (do pobrania) wraz z niezbędnymi załącznikami, tj.:

  1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru (kserokopia potwierdzona na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisami osób upoważnionych),
  2. Statut Jednostki (kserokopia potwierdzona na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisami osób upoważnionych),
  3. aktualne, oryginalne zaświadczenie z banku, stwierdzające  numer rachunku bankowego Wnioskodawcy;
  4. upoważnienie notarialne dla osoby do reprezentowania ze strony Wnioskodawcy, jeśli innej niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru.

Pełną dokumentację należy wysłać na adres Funduszu Składkowego USR. Złożony do biura FSUSR wniosek podlega weryfikacji. W przypadku stwierdzenia braków formalno-merytorycznych, Wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia nieścisłości w terminie 7 dni od momentu otrzymania pisma wzywającego. W przypadku niedostarczenia uzupełnienia, wniosek podlega odrzuceniu. Kompletna dokumentacja trafia do akceptacji Zarządu, gdzie zostaje podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości bądź odrzuceniu wniosku. O wszystkich decyzjach Wnioskodawca jest informowany drogą pocztową, mailową, a także telefonicznie. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, przygotowywane jest Porozumienie (w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron). Wypłata dofinansowania następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisanego Porozumienia przez obie strony. Rozliczenie należy przedstawić w terminie ustalonym w Porozumieniu.

 

Wstecz