JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ DOFINANSOWANIE

Rozliczenie stanowią:

  1. sprawozdanie merytoryczne (OSP, Stowarzyszenie, Związek);
  2. opisane kserokopie faktur, potwierdzone obustronnie „za zgodność z oryginałem”, datą i podpisem osób upoważnionych;
  3. potwierdzenia zapłaty, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, datą i podpisem osób upoważnionych;
  4. w przypadku dofinansowań dotyczących szkoleń BHP bądź szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej należy przedłożyć dokumenty zgodnie z Porozumieniem (m.in. listy uczestników, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, dokumentację w formie zdjęć).

Jak poprawnie opisać dowód księgowy:

Dowody księgowe, w szczególności faktury VAT, rachunki, rachunki do umów oraz pozostałe dokumenty związane z rozliczeniem dofinansowania:

 

  1. muszą być wystawione na Wnioskodawcę;
  2. Wnioskodawca w pierwszej kolejności dokonuje na oryginale dowodu księgowego opisu merytorycznego, jak poniżej: "Zakup wymieniony na fakturze nr …………………został sfinansowany w kwocie……… ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zgodnie z Porozumieniem Nr FS.451.……..… z dnia ……………….. r."
  3. Wnioskodawca w drugiej kolejnościsporządza kopię danego dowodu księgowego  i na każdej stronie potwierdza „za zgodność z oryginałem”, datą, podpisem osób upoważnionych;
  4. potwierdzanie kopii dowodów księgowych (na każdej stronie) za zgodność z oryginałem następuje poprzez opieczętowanie pieczątką nagłówkową Wnioskodawcy i pieczątką „za zgodność z oryginałem” lub wpisanie formuły, czytelny podpis lub parafowanie wraz z pieczęcią imienną oraz wpisanie miejscowości i daty.

Wstecz