Zawiadomienie o rozstrzygnieciu postepowania na wykonanie robot remontowych w Ostrowie Wielkopolskim

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Ogłoszenia o zamówieniach

Warszawa, 13 lutego 2009 r. FS-26-13/08 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34; 00-515 Warszawa; tel. (022) 629-70-96; fax (022) 629-97-24

Warszawa, 13 lutego 2009 r.

FS-26-13/08

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ul. Żurawia 32/34; 00-515 Warszawa; tel. (022) 629-70-96; fax (022) 629-97-24

informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót remontowych w budynku Funduszu Składkowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41.

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Nr 1 firmy

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy

„PROZ-BUD" sp. j. R. Sępołowicz, Z. Gruca, P. Bizon

ul. Wysocka 52

63-400 Ostrów Wielkopolski

z uwagi na spełnienie wszelkich wymogów postawionych przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę w wysokości 295.417,74 zł brutto, za co otrzymał wynik w jedynym kryterium jakim była cena : 50 pkt.

 

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca nie podlegający wykluczeniu:

 

ARKADA-KOD Jan Powierski, Dariusz Nadolny Spółka jawna

ul. Witosa 7B

86-100 Świecie

za cenę w wysokości 371.704,76 zł brutto, za co otrzymał wynik w kryterium jakim była cena : 39,70 pkt.

 

Jednocześnie informujemy, iż działając w oparciu o Art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę P.H.U. EVELCAM s.c. Śledziewski, Mordak, 26-634 Gózd, Małęczyn Nowy ul. Lubelska 24A, ponieważ Wykonawca nie złożył dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7 ppkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej wspólnika przedmiotowej spółki cywilnej (podmiot występujący wspólnie o zamówienie) Pana Łukasza Śledziewskiego.

Wykonawca P.H.U. EVELCAM s.c. na wezwanie Zamawiającego z dnia 2.02.2009 r. w sprawie uzupełnienia dokumentu określonego w pkt 7 ppk 5 SIWZ w wymaganym terminie złożył brakujący dokument tj. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą wspólnika przedmiotowej spółki cywilnej Pana Łukasza Śledziewskiego. Z informacji (dokumentu) wynika, że Pan Śledziewski nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego na dzień 2 lutego 2009 r. Zgodnie z wezwaniem o uzupełnienie dokumentu, Zamawiający wymagał w oparciu o przepis art. 26. ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 6 ppkt 2 SIWZ (stanowiącego, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ww. ustawy) nie później niż na dzień składania ofert tj. 29.01.2009r. Wobec faktu, że złożony dokument potwierdza stan faktyczny na dzień 2.02.2009 r., a więc po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 6 ppkt 2 SIWZ.

W związku z powyższym Wykonawca P.H.U. EVELCAM s.c. podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wytworzenia informacji: 2009-03-16 00:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wprowadzenia informacji: 2009-03-24 09:45:23
Ostatnia modyfikacja: 2017-08-29 08:58:38

Rejestr zmian