na wykonanie robót remontowych w budynku Funduszu Składkowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Ogłoszenia o zamówieniach

Warszawa, 18.03.2009r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniana wykonanie robót remontowych w budynku Funduszu Składkowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41 Numer ogłoszenia: 67074-2009; data zamieszczenia 18.03.2009

Warszawa, 18.03.2009r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na wykonanie robót remontowych w budynku Funduszu Składkowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41

Numer ogłoszenia: 67074-2009; data zamieszczenia 18.03.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 266998-2008.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 629 70 96, faks
0 22 629 97 24.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna typu korporacyjnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót remontowych w budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41, o wartości szacunkowej poniżej 5.150.000,00 euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 11 00 00-1; 45 44 00 00-3; 45 42 10 00-4; 45 32 00 00-6; 45 45 30 00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 277232,07PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2009 r.

V.2) LICZBA  OTRZYMANYCH OFERT: 3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „PROZ-BUD" Sp. j. R. Sępołowicz, Z. Gruca, P. Bizan, ul. Wysocka 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski  kraj/woj. Wielkopolskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT):

cena wybranej oferty: 242145,69

oferta z najniższą ceną: 242145,69 oferta z najwyższą ceną: 304676,03

waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wytworzenia informacji: 2009-03-18 00:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wprowadzenia informacji: 2009-03-24 09:47:04
Ostatnia modyfikacja: 2019-02-18 15:31:18

Rejestr zmian