Na świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Biura Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Ogłoszenia o zamówieniach

Warszawa 05.01.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Na świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Biura Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników przez okres 1 roku, tj. od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Numer ogłoszenia: 582-2009; data zamieszczenia 05.01.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie,

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 629 70 96, fax 0 22 629 97 24.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna typu korporacyjnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Biura Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników przez okres 1 roku, tj. od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Biura Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników przez okres 1 roku, tj. od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., o wartości szacunkowej poniżej 133.000,00 euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79 11 00 00-8

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 96000 PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2008 r.

V.2) LICZBA  OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Rafał Zaleski, ul. Morszyńska 5 lok. 2, 02-917 Warszawa, kraj/woj. Mazowieckie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT):

cena wybranej oferty: 96000

oferta z najniższą ceną: 96000 oferta z najwyższą ceną: 96000

waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wytworzenia informacji: 2009-03-16 00:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wprowadzenia informacji: 2009-03-23 16:54:56
Ostatnia modyfikacja: 2017-08-29 08:58:25

Rejestr zmian