Całodobowa usługa ochrony fizycznej budynku Funduszu Składkowego w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie nr 324572 - 2016 z dnia 2016-10-17 r. Warszawa: Całodobowa usługa ochrony fizycznej budynku w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 304346-2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, krajowy numer identyfikacyjny 1034702600000, ul. ul. Żurawia , 00515 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 022 6297096, 6296762, faks 226 299 724, e-mail w.adamiuk[at]fsusr.gov.pl Adres strony internetowej (URL): bip.fsusr.gov.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna typu korporacyjnego I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa usługa ochrony fizycznej budynku w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FS-251-5/16 II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa ochrony fizycznej budynku biurowo - handlowo - usługowego w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, wzmocniona wsparciem grup interwencyjnych. Usługa będzie polegać na świadczeniu całodobowej ochrony fizycznej w formie stałej i bezpośredniej w następujący sposób: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00 przez 2 pracowników ochrony, od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-7:00 przez 1 pracownika ochrony, w soboty, niedziele i święta przez 1 pracownika ochrony. Do obowiązków Wykonawcy w ramach ochrony fizycznej obiektu należeć będzie: obsługa portierni, obsługiwanie systemów dozoru telewizyjnego obiektu- 10 kamer, monitora i rejestratora zdarzeń - Zamawiający wymaga aby Wykonawca zainstalował swój nadajnik do monitorowania alarmów, monitorowanie sygnałów alarmowych połączone z zapewnieniem wsparcia grup interwencyjnych, w czasie nie dłuższym niż 15 min. od każdorazowego wezwania pracownika ochrony, obsługę systemu rejestracji obchodów budynku przez pracownika ochrony w punktach newralgicznych, uzgodnionych z Zamawiającym, dozór sygnalizacji urządzeń alarmowych i ostrzegawczych zainstalowanych w obiekcie, utrzymywanie w sprawności tj. serwisowanie oraz zapewnienie należytego stanu technicznego zamontowanego systemu i urządzeń, o których mowa w pkt 2, 3 i 5; konserwacja systemu winna odbywać się min. raz na pół roku, opracowanie planu ochrony obiektu i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego, niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego i organów ścigania o każdym zdarzeniu (próbie) włamania, utraty lub uszkodzenia mienia, zagrożenia osób i innych zdarzeń losowych, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zamówienia (w tym również elektronicznej) i udostępnianie jej do wglądu Zamawiającego, nadzór oraz udostępnianie pomieszczenia w podcieniu budynku wyznaczonego na składowanie śmieci wszystkim Najemcom, umożliwianie odbioru odpadów komunalnych upoważnionej firmie w ustalonych terminach. Przez obsługę portierni należy rozumieć obowiązek wykonywania m.in. następujących czynności: kontrolowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących z biurowca , udzielanie informacji, nadzorowania ruchu osób wchodzących i wychodzących, żądając w celu potwierdzenia tożsamości okazania dokumentów, prowadzenie ewidencji wejść i wyjść osób do budynku, ewidencjonowanie gości wchodzących i wychodzących do strefy chronionej i powiadamianie użytkowników obiektu, niedopuszczenie do wnoszenia materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży i rozpowszechniania przez przedstawicieli firm zewnętrznych, niedopuszczanie do wstępu osób nieupoważnionych na teren po godzinach urzędowania, kontrola wywozu, wynoszenia materiałów i sprzętu z terenu obiektu, czuwanie nad stanem infrastruktury obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko osobom oraz mieniu, przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikłej z tych zdarzeń, przyjęcie odpowiedzialności za powierzone mienie, zapewnienie kontrolowanego wydawania i przyjmowania kluczy do poszczególnych pomieszczeń biurowca upoważnionym pracownikom, prowadzenie rejestru, powiadamianie o zauważonych nieprawidłowościach, kontrolowanie właściwego zamknięcia i zabezpieczenia pomieszczeń po zakończonej pracy, współpraca z firmą sprzątającą polegająca na zgłaszaniu i przekazywaniu uwag Zamawiającego i Administratora budynku, zwłaszcza w zakresie czystości wind, klatek schodowych oraz toalet dla kursantów znajdujących się na I piętrze. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części: Nie II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4 Dodatkowe kody CPV: SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2016 IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 456000.00 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert11 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie USI Spółdzielnia Wielobranżowa, sekretariat[at]usi.com.pl, ul. Kramarska 17, 61-765, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 398312.82 Oferta z najniższą ceną/kosztem 398312.82 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 652785.60 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie nr 324572 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.

Warszawa: Całodobowa usługa ochrony fizycznej budynku w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 304346-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, krajowy numer identyfikacyjny 1034702600000, ul. ul. Żurawia  , 00515   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 022 6297096, 6296762, faks 226 299 724, e-mail w.adamiuk[at]fsusr.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.fsusr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: osoba prawna typu korporacyjnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Całodobowa usługa ochrony fizycznej budynku w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

FS-251-5/16

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa ochrony fizycznej budynku biurowo - handlowo - usługowego w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, wzmocniona wsparciem grup interwencyjnych. Usługa będzie polegać na świadczeniu całodobowej ochrony fizycznej w formie stałej i bezpośredniej w następujący sposób: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00 przez 2 pracowników ochrony, od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-7:00 przez 1 pracownika ochrony, w soboty, niedziele i święta przez 1 pracownika ochrony. Do obowiązków Wykonawcy w ramach ochrony fizycznej obiektu należeć będzie: obsługa portierni, obsługiwanie systemów dozoru telewizyjnego obiektu- 10 kamer, monitora i rejestratora zdarzeń - Zamawiający wymaga aby Wykonawca zainstalował swój nadajnik do monitorowania alarmów, monitorowanie sygnałów alarmowych połączone z zapewnieniem wsparcia grup interwencyjnych, w czasie nie dłuższym niż 15 min. od każdorazowego wezwania pracownika ochrony, obsługę systemu rejestracji obchodów budynku przez pracownika ochrony w punktach newralgicznych, uzgodnionych z Zamawiającym, dozór sygnalizacji urządzeń alarmowych i ostrzegawczych zainstalowanych w obiekcie, utrzymywanie w sprawności tj. serwisowanie oraz zapewnienie należytego stanu technicznego zamontowanego systemu i urządzeń, o których mowa w pkt 2, 3 i 5; konserwacja systemu winna odbywać się min. raz na pół roku, opracowanie planu ochrony obiektu i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego, niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego i organów ścigania o każdym zdarzeniu (próbie) włamania, utraty lub uszkodzenia mienia, zagrożenia osób i innych zdarzeń losowych, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zamówienia (w tym również elektronicznej) i udostępnianie jej do wglądu Zamawiającego, nadzór oraz udostępnianie pomieszczenia w podcieniu budynku wyznaczonego na składowanie śmieci wszystkim Najemcom, umożliwianie odbioru odpadów komunalnych upoważnionej firmie w ustalonych terminach. Przez obsługę portierni należy rozumieć obowiązek wykonywania m.in. następujących czynności: kontrolowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących z biurowca , udzielanie informacji, nadzorowania ruchu osób wchodzących i wychodzących, żądając w celu potwierdzenia tożsamości okazania dokumentów, prowadzenie ewidencji wejść i wyjść osób do budynku, ewidencjonowanie gości wchodzących i wychodzących do strefy chronionej i powiadamianie użytkowników obiektu, niedopuszczenie do wnoszenia materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży i rozpowszechniania przez przedstawicieli firm zewnętrznych, niedopuszczanie do wstępu osób nieupoważnionych na teren po godzinach urzędowania, kontrola wywozu, wynoszenia materiałów i sprzętu z terenu obiektu, czuwanie nad stanem infrastruktury obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko osobom oraz mieniu, przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikłej z tych zdarzeń, przyjęcie odpowiedzialności za powierzone mienie, zapewnienie kontrolowanego wydawania i przyjmowania kluczy do poszczególnych pomieszczeń biurowca upoważnionym pracownikom, prowadzenie rejestru, powiadamianie o zauważonych nieprawidłowościach, kontrolowanie właściwego zamknięcia i zabezpieczenia pomieszczeń po zakończonej pracy, współpraca z firmą sprzątającą polegająca na zgłaszaniu i przekazywaniu uwag Zamawiającego i Administratora budynku, zwłaszcza w zakresie czystości wind, klatek schodowych oraz toalet dla kursantów znajdujących się na I piętrze.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2016
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 456000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert11
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
USI Spółdzielnia Wielobranżowa,  sekretariat[at]usi.com.pl,  ul. Kramarska 17,  61-765,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 398312.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 398312.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 652785.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wytworzenia informacji: 2016-10-17 00:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wprowadzenia informacji: 2016-10-17 12:28:58
Ostatnia modyfikacja: 2017-08-30 14:44:06

Rejestr zmian