Ważna Informacja dla Organizatorów dotycząca kosztów transportu w wypoczynku zimowym w 2018r.

|   Aktualności

I.Uwagi wstępne:

Analiza literalna zapisów Porozumienia i Instrukcji w zakresie kosztów transportu wskazuje, iż mogą wystąpić w tym zakresie rozbieżności interpretacyjne. W takiej sytuacji należy odwołać się do celu jaki danymi przepisami chciano osiągnąć. Jak ustaliłem celem regulacji dotyczących transportu było, aby organizatorzy wypoczynku mogli pokrywać ze środków Funduszu Składkowego jedynie 15% wartości wszystkich kosztów transportu wykonanego w celu faktycznego zapewnienia dzieciom wypoczynku. Analiza prawna zapisów Instrukcji i Porozumienia wskazuje jednak, że:

II.Koszty transportu związane z przygotowaniem wypoczynku, naborem uczestników oraz z działaniami organizacyjno – administracyjnymi.

Zgodnie z § 3 ust. 3 wzorca Porozumienia koszty transportu związane z działaniami przygotowawczymi do wypoczynku oraz z działaniami organizacyjno- administracyjnymi (np. przewiezienie dokumentacji do FS, czy przewiezienie dokumentów do kuratora oświaty) nie mogą być finansowane ze środków Funduszu Składkowego.

III.Koszty transportu dzieci, określone w § 3 ust. 2 pkt. 3 i 8 wzorca Porozumienia (w Instrukcji ust. 1 pkt. 3 i 8), wykonanego własnymi środkami (bez użycia podwykonawców).

W takim przypadku z uwagi na treść § 4 ust. 1 pkt. 3 lit. c w zw. z § 3 ust. 2 pkt.
3 i 8 wzorca Porozumienia organizator może wykorzystać kwotę dofinansowania na wszelkie koszty transportu obejmujące transport dzieci i młodzieży do i z miejsca wypoczynku oraz koszty transportu poniesione w związku z realizacją obowiązku polegającego na promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej  (  pkt. 8 ust. 2 § 3). W żadnym jednak przypadku nie można finansować kosztów mieszczących się w katalogu określonym w § 3 ust. 3 wzorca Porozumienia.

IV.Koszty transportu dzieci, określone w § 3 ust. 2 pkt. 3 i 8 wzorca Porozumienia (w Instrukcji ust. 1 pkt. 3 i 8), wykonanego z użyciem podwykonawców.

W takim przypadku z uwagi na treść § 4 ust. 1 pkt. 3 lit. c wzorca Porozumienia koszty transportu mogą być pokryte z dofinansowania ze środków Funduszu Składkowego jedynie do wysokości 15% wartości rzeczywiście udzielonego dofinansowania. W żadnym jednak przypadku nie można finansować kosztów mieszczących się w katalogu określonym w § 3 ust. 3 wzorca Porozumienia.