Ogłoszenie o zamówieniu na badanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego USR za rok 2016

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Aktualności

 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników za rok 2016. 1. Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej netto poniżej 30 tysięcy EURO, jest badanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (dalej FSUSR) za rok obrotowy 2016 w 8 Oddziałach Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w Biurze Zarządu FSUSR oraz sprawozdania łącznego FSUSR i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem  o prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań. Informacje dotyczące podstawy prawnej funkcjonowania i organizacji FSUSR dostępne są na stronie internetowej          Zamawiającego: www.fsusr.qov.pl Miejsce przeprowadzania badania sprawozdania finansowego: Siedziba FSUSR w Warszawie oraz Oddziały Regionalne KRUS w Białystok, Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, i Warszawie. 2.    Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca winien spełniać następujące wymagania: a)       określone przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 maja 2009 r  o biegłych rewidentach i ich  samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz   o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, Nr 77, poz. 649 z późniejszymi  zmianami), b)       posiadać doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, c)        mieć możliwość zaangażowania co najmniej 6 biegłych rewidentów, niezbędnych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Oddziałach Regionalnych KRUS i w Biurze Zarządu FSUSR. 3.   Oferta podpisana przez osoby uprawnione powinna zawierać: a)       wynagrodzenie netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, b)       wyczerpujące informacje o Wykonawcy, w tym m.in. o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie i liczbie biegłych rewidentów, c)       oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie o biegłych rewidentach, d)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, e)       dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, f)         wykaz wykonywanych lub wykonanych w okresie trzech ostatnich lat usług polegający na badaniu sprawozdań finansowych z podaniem jednostek sektora finansów publicznych posiadających w swojej strukturze oddziały, g)       kserokopię aktualnie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej Wykonawcy, h)       harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Oddziałach Regionalnych KRUS  i w Biurze Zarządu FSUSR, i)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej  FSUSR. Załączone do oferty  kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem. 4. Wymagany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu - do dnia 31 maja 2017 roku. Badanie sprawozdań finansowych Oddziałów Regionalnych w miesiącach marzec - kwiecień, według przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu. Przeprowadzenie badania sprawozdania Biura Zarządu i sprawozdania łącznego FSUSR w miesiącach kwiecień - maj. 5.        Wybór biegłego rewidenta dokonany zostanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w miesiącu wrześniu 2016 roku. 6.        Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego USR za 2016 r.", w terminie: do dnia 19 września 2016 r. do godz.16:00, pocztą na adres: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa lub bezpośrednio w sekretariacie Funduszu Składkowego pod adresem jak wyżej. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników za rok 2016.

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej netto poniżej 30 tysięcy EURO, jest badanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (dalej FSUSR) za rok obrotowy 2016 w 8 Oddziałach Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w Biurze Zarządu FSUSR oraz sprawozdania łącznego FSUSR
i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem  o prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań.

Informacje dotyczące podstawy prawnej funkcjonowania i organizacji FSUSR dostępne są na stronie internetowej          Zamawiającego: www.fsusr.qov.pl

Miejsce przeprowadzania badania sprawozdania finansowego:

Siedziba FSUSR w Warszawie oraz Oddziały Regionalne KRUS w Białystok, Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, i Warszawie.

2.    Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca winien spełniać następujące wymagania:

a)       określone przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 maja 2009 r  o biegłych rewidentach
i ich  samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz   o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, Nr 77, poz. 649 z późniejszymi  zmianami),

b)       posiadać doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia,

c)        mieć możliwość zaangażowania co najmniej 6 biegłych rewidentów, niezbędnych do przeprowadzenia

badania sprawozdania finansowego w Oddziałach Regionalnych KRUS i w Biurze Zarządu FSUSR.

3.   Oferta podpisana przez osoby uprawnione powinna zawierać:

a)       wynagrodzenie netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

b)       wyczerpujące informacje o Wykonawcy, w tym m.in. o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie i liczbie biegłych rewidentów,

c)       oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie o biegłych rewidentach,

d)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

e)       dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

f)         wykaz wykonywanych lub wykonanych w okresie trzech ostatnich lat usług polegający na badaniu sprawozdań finansowych z podaniem jednostek sektora finansów publicznych posiadających w swojej strukturze oddziały,

g)       kserokopię aktualnie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej Wykonawcy,

h)       harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Oddziałach Regionalnych KRUS  i w Biurze Zarządu FSUSR,

i)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej  FSUSR.

Załączone do oferty  kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

4. Wymagany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu - do dnia 31 maja 2017 roku. Badanie sprawozdań finansowych Oddziałów Regionalnych w miesiącach marzec - kwiecień, według przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu. Przeprowadzenie badania sprawozdania Biura Zarządu i sprawozdania łącznego FSUSR w miesiącach kwiecień - maj.

5.        Wybór biegłego rewidenta dokonany zostanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w miesiącu wrześniu 2016 roku.

6.        Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego USR za 2016 r.", w terminie:

do dnia 19 września 2016 r. do godz.16:00, pocztą na adres: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa lub bezpośrednio w sekretariacie Funduszu Składkowego pod adresem jak wyżej.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.