Strona Podmiotowa

Witamy Państwa na stronach internetowych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie (00-515), ul. Żurawia 32/34; NIP 526-00-15-277; REGON 010347026; telefon 0-22 629 70 96; fax 0-22 629 97 24. Aby przejść na stronę BIP należy kliknąć na logo BIP w lewym dolnym rogu.

Aktualności

Wersja do wydruku


Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje członków rodzin rolników, tj. dzieci do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą członków rodzin osób ubezpieczonych w KRUS.

Wykonawca został wyłoniony przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017 roku. Finansuje ją Fundusz Składkowy, dla którego zostanie wystawiona polisa grupowego ubezpieczenia NW.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami,  że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych członka rodziny poszkodowanego w następstwie wypadku podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).

Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Ubezpieczyciel będzie dokonywał procesu likwidacji szkód poprzez placówki:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Centrala, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Zgłaszanie szkód:

zgłoszenia drogą  elektroniczną – szkody(at)ergohestia.pl

zgłoszenie telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555

Centrum alarmowe Assistance – 24h – 22 522 29 90; 22 232 29 90

Powyższe numery kontaktowe służą do zgłaszania szkód. Pod tymi numerami telefonicznymi nie można uzyskać informacji o ubezpieczeniu.

W przypadku zgłoszeń, należy posługiwać się numerem polisy   436000109472.

Zestawienie zakresu świadczeń objętych grupową polisą NW:

 

http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/Komunikaty_pliki/Swiadczenia-NW-zestawienie.pdf

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że ogłoszony został otwarty konkurs na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2017 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Oferty konkursowe można składać w siedzibie Biura Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 16:00. Szczegółowe zasady konkursu ofert wraz ze wszystkimi niezbędnymi formularzami zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bip.fsusr.gov.pl

Badania USG 2015-09-09 godz 13:39


Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, informuje iż w terminie 14 września - 30 października 2015 roku w 90 miejscowościach rolniczych na obszarze województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego będzie realizowany program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

Badania USG jamy brzusznej i USG tarczycy będą przeprowadzane w Mobilnych Gabinetach USG codziennie w godzinach od 9.00 – 17.00.

Warunkiem udziału w badaniach jest rejestracja pod numerem bezpłatnej infolinii 800 177 333, gdzie każdy otrzyma wyczerpujące informacje dotyczące samych badań, jak i sposobu przygotowania się do nich oraz dostarczenie w dniu badania do Mobilnego Gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS.

Program realizowany jest we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.